Jesteś tutaj

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją.

  • wg D. Ekiert-Grabowskiej, innowacje pedagogiczne to zmiany zawierające elementy nowości, wprowadzone świadomie do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodnie z określonymi potrzebami pedagogicznymi.
  • wg R. Schulz (łac. innovatio – odnowienie) - proces tworzenia lub przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych.

Potrzeba wprowadzania innowacji pedagogicznych wypływa z trzech źródeł:

  • z twórczego charakteru pracy nauczycieli,
  • z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie,
  • ze zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji.

                                                             

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie realizowana jest innowacja pedagogiczna W PRZYJAŹNI Z PRZYRODĄ - POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE WIELKOPOLSKI zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Poznaniu i zarejestrowana  w Delegaturze w Kaliszu.

Tytuł: W PRZYJAŹNI Z PRZYRODĄ- POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE WIELKOPOLSKI

Rodzaj innowacji : metodyczna

Autorzy innowacji: Monika Raniś SP im. Armii Krajowej w Skarszewie, Beata Muszyńska SP nr 1 w Kaliszu

Realizatorzy innowacji : Monika Raniś SP im. Armii Krajowej w Skarszewie, Marta Jaśkiewicz SP im. Armii Krajowej w Skarszewie, Beata Muszyńska SP nr 1 w Kaliszu

Termin realizacji: październik 2014r. –  czerwiec 2017r.

Cele ogólne innowacji: zapoznanie uczniów z walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi oraz historycznymi Parków Krajobrazowych Wielkopolski, stwarzanie uczniom warunków do samorealizacji przez aktywne formy  spędzania czasu wolnego, rozwijanie osobowości ucznia, integracja uczniów różnych środowisk.Opis innowacji:

Innowacja została opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego  – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól, opublikowane w dniu 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 7.  Innowacja o charakterze metodycznym, której celem głównym  będzie poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych ,kulturowych i  historycznych  Parków Krajobrazowych Wielkopolski oraz  integracja uczniów środowisk szkolnych Kalisza i  Żelazkowa , zostanie  wprowadzona w obecnych klasach 4-6 od roku szkolnego 2014/15. Będą to zajęcia terenowe w celu rozbudzenia  w młodym człowieku zaciekawienia otaczającym go światem i zachęcą do poszanowania przyrody i dorobku kulturowego społeczności,  ponadto będą promowały aktywne formy  spędzania  wolnego czasu w dobie komputeryzacji. Poprzez poznawanie aktualnego stanu środowiska uczniowie będą mieli możliwość zetknięcia się  z konkretnymi  działaniami mającymi na celu ochronę zasobów najcenniejszych obszarów województwa wielkopolskiego, na których utworzono parki krajobrazowe. Zdobytą wiedzę będą mogli popularyzować  wśród  młodzieży i dorosłych, zachęcając ich do zwiedzania, poznawania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Skłoni ich to w przyszłości  do życia zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Inspiracją do stworzenia innowacji „W PRZYJAŹNI Z PRZYRODĄ – POZNAJEMY PARKI

KRAJOBRAZOWE WIELKOPOLSKI” był wieloletni udział w konkursach organizowanych  przez  Zespół Parków Krajobrazowych w Poznaniu oraz działania podejmowane  w ramach turystyki i krajoznawstwa.

Nowatorki charakter przedsięwzięcia polega na sposobie przekazania wiedzy, gdyż będą to wycieczki edukacyjne jednodniowe na tereny Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, które będą prowadzone pod fachowym okiem pracowników zwiedzanych ośrodków, a efektem oprócz zdobytej wiedzy, będą  prace fotograficzne i plastyczne wykonywane przez uczniów i prezentowane na szerszym forum.

Innowacja będzie realizowana w klasach 4 w cyklu 3 letnim (lata 2014/15, 2015/16 i 2016/17) w ramach zajęć z przyrody i Koła Młodych Przyrodników w obu placówkach.

 

HARMONOGRAM WYJAZDÓW:

Rok Szkolny 2014/15

X/2014 –  Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

XI/2014 – Żerkowsko- Czeszewski Park Krajobrazowy

III/ IV 2015– Nadwarciański Park Krajobrazowy

V/VI 2015 - Lednicki Park Krajobrazowy

Rok Szkolny 2015/2016

IX/2015 –  Nadgoplański Park Krajobrazowy

X/2015 – Powidzki Park Krajobrazowy

III/ IV 2016– Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

V/VI 2016 - Park Krajobrazowy Im. Gen. D. Chłapowskiego

Rok Szkolny 2016/2017

IX/2016 – Rogaliński Park Krajobrazowy

X/2016 – Park Krajobrazowy Promno

III/ IV 2017 –  Parki Krajobrazowe  Sierakowski/Pszczewski

V/VI 2017 - Przemęcki Park Krajobrazowy